Aktualności

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA W RAMACH LONG LIFE LEARNING!

11-12-2017

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A. Włączenie w realizację projektu klastrów zrzeszających przedsiębiorstwa działające w inteligentnych specjalizacjach regionu ma na celu jak najbardziej efektywne dostosowanie kształcenia osób dorosłych do potrzeb zatrudnieniowych pracodawców.
 
Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się. Jedną z bolączek polskiego rynku pracy jest sytuacja pracujących osób dorosłych, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe, a mimo to  niechętnie uczestniczących w różnych formach kształcenia. Rozwój technologii, zmiany w organizacji pracy, nowe metody pracy i zarządzania stawiają przed pracownikami wysokie wymagania, a sprostanie im możliwe jest jedynie w oparciu o wiedzę i umiejętności, które ci pracownicy muszą uzupełniać i rozwijać. Dlatego też w projekcie zaproponowano adaptację  wypracowanego i sprawdzonego w warunkach portugalskich modelu kompleksowej edukacji całożyciowej i wdrożenie go do warunków polskich. 
 
Realizacja projektu we współpracy z doświadczonym w zakresie kształcenia osób dorosłych partnerem portugalskim pozwoli na zaadaptowanie rozwiązań przynoszących spodziewane efekty w warunkach portugalskich do warunków polskich. W kolejnych etapach projektu przewidziane jest opracowanie wstępnej wersji modelu kształcenia, który następnie zostanie przetestowany w warunkach polskich na wybranej grupie pracowników o niskich kwalifikacjach, a następnie zmodyfikowany i zatwierdzony jako ostateczne kompleksowe rozwiązanie wspierające system kształcenia dorosłych. Produkt końcowy, tj. model całożyciowego kształcenia MOD wraz z zestawem narzędzi, zostanie wdrożony w min. 3 instytucjach zajmujących się w Polsce kształceniem ustawicznym.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów! 
 
Osoba do kontaktu: 
Krystyna Kmiotek, 
Email: kkmiotek@innpuls.pl 
Tel.:  17 77 88 270  
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS