Aktualności

Inteligentne specjalizacje 2014-2020

17-02-2015

Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, wybrała krajowe oraz regionalne inteligentne specjalizacje. Są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.


Bezzwrotnym wsparciem ze środków Unii Europejskiej będą objęte projekty wpisujące się w w/w specjalizacje.
W związku z czym, przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze by ich przedsięwzięcia realizowane były w obszarach zgodnymi z „inteligentnymi specjalizacjami” określonymi na poziomie krajowym lub regionalnym.

 

Krajowe inteligentne specjalizacje

W Polsce wybrano 18 inteligentnych specjalizacji w ramach pięciu działów:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

·         Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

·         Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

·         Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

·         Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

·         Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)

·         Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

·         Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

·         Inteligentne i energooszczędne budownictwo

·         Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

·         Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

·         Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe
i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

·         Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

·         Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

·         Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

·         Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

·         Elektronika oparta na polimerach przewodzących

·         Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

·         Optoelektroniczne systemy i materiały

 

Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego w latach 2014-2020

Wiodącymi inteligentnymi specjalizacjami w województwie podkarpackim w latach 2014-2020 są: Lotnictwo
i kosmonautyka
oraz Jakość życia, z kolei inteligentną specjalizacją wspomagającą - Informatyka i telekomunikacja. Zostały one wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka to kluczowa branża, dająca najlepsze szanse na trwały rozwój Podkarpacia. 90% krajowego potencjału przemysłu lotniczego skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, który zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Rozwój ten dotyczy potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych, a także biur konstrukcyjnych. Dolina Lotnicza wsparta jest poprzez bardzo dobrze dostosowany, lokalny system edukacji i szkolnictwa wyższego. Podkarpacki przemysł lotniczy dostarcza samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze, podwozia samolotowe, przekładnie lotnicze, a także skomplikowane komponenty i zespoły, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie i materiały.

 

Jakość życia

Sektor „jakość życia” dzieli się na cztery obszary:

  • produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne;
  • zrównoważona i odpowiedzialna turystyka, zdrowie (kliniki, sanatoria, domy seniora);
  • eko-technologie: odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia itd.);
  • energooszczędne budownictwo (domy pasywne, zero energetyczne i plus energetyczne itd.), inteligentne budynki.

Potencjał sektora „jakość życia” jest silnie wzmacniany posiadanymi przez region, unikalnymi walorami krajobrazowymi
i nieskażoną przyrodą.

Zważywszy na fakt, iż „jakość życia” jest pojęciem bardzo szerokim, dzięki wsparciu tej dziedziny gospodarki możliwy będzie rozwój całego obszaru podkarpackiego, a w szczególności środowiska wiejskiego i małych miejscowości.

Informatyka i telekomunikacja

Sektor ICT to obszar, który ma istotne znaczenie dla każdej specjalizacji i dziedziny życia w regionie. Województwo podkarpackie zaliczane jest do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, w Rzeszowie znajduje się siedziba jednej z największych firm informatycznych w skali kraju, która uzyskała już statut dużej korporacji międzynarodowej. Wybór tej specjalizacji związany jest z rozwojem cyfrowym oraz wzrostem popytu na e-usługi. Szczególne znaczenie ma także rozwój szerokopasmowego Internetu.

 

 

 

lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS