Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU

14-09-2017

  

 

Tytuł projektu:

„DOPOSAŻENIE SPZZOZ W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO DIAGNOSTYKI I NOWOCZESNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH”"
Cel Projektu:
Głównym celem projektu było doposażenie SPZZOZ w Nisku w sprzęt, taki jak: aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej, sprzęt specjalistyczny do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej, sprzęt medyczny na blok operacyjny, oddział AiIT i sale operacyjne, sprzęt ginekologiczno–położniczy. Projekt stanowił odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego jak i potrzeby Wnioskodawcy. 
 
Źródła finansowania projektu:     
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 

 

lista klientów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS