Aktualności

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu ESKADRA

30-04-2014

Informujemy, iż z dniem 05.05.2014r. rozpoczyna rekrutację do Projektu „ESKADRA Podnoszenie kompetencji językowych kadr przemysłu lotniczego”. Rekrutacja ma charakter otwarty, ciągły i obejmuje okres do momentu wyczerpania limitu miejsc, przy czym nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Projektu.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa,
 2. Lista pracowników przedsiębiorstwa delegowanych do udziału w projekcie,
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 5. Oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych. 
 6. W przypadku obowiązku składania sprawozdań finansowych potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań finansowych za ostatnie zatwierdzone trzy lata obrotowe (zgodnie z par. 2.1 punkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. Nr 53 poz. 311),
 7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 8. Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa (wyciąg z KRS lub CEIDG), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 9. Oświadczenie o członkostwie w organizacji branżowej przemysłu lotniczego,
 10. Parafowany i podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie,
 11. Formularz zgłoszeniowy pracownika przedsiębiorstwa/Uczestnika szkoleń, składany odrębnie dla każdego pracownika Przedsiębiorstwa delegowanego do udziału w Szkoleniach,
 12. Oświadczenie pracownika przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 13. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie,
 14. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

  

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do udziału w Projekcie!

lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS