Dotychczasowe prace

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej dotychczasowej pracy. Ten ogromny bagaż doświadczeń sprawia, iż czujemy się w pełni przygotowani do nowych wyzwań. Oferujemy nasze wsparcie i profesjonalne doradztow w pozyskiwaniu finansowania projektów, badawczych, projektów inwestycyjnych i wileu innych. 

 

Poniższe dane obrazują zakres i skalę prac podejmowanych przez INNpuls w perspoktywie finansowej UE 2014-2020. 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 • Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
 • Działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
 • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • Działanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 • Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
 • Działanie 3.2.1 Badania na rynek
 • Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Program Operacyjny Polska Wschodnia 

 • Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 • Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 • Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 • Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R
 • Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektów: Rozwój MŚP
 • Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektów: TIK
 • Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
 • Działanie 3.1 Rozwój OZE
 • Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
 • Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
 • Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
 • Działanie 4.4 Kultura
 • Działanie 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
 • Działanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • Działanie  2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
 • Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 • Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Działanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • Działanie 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego

 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

 • Działanie 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektroniczne
 

 

Poniższe dane obrazują zakres i skalę prac podejmowanych przez INNpuls w perspoktywie finansowej UE 2007-2013. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Działanie 1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
 • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Działanie 4.5 Wspraice inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
 • Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 • Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
 • Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
 • Działanie 1.3 Regionalny system innowacji
 • Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
 • Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
 • Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
 • Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne
 • Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska
 • Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
 • Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna
 • Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
 • Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura
 • Działanie 7.1 Rewitalizacja miast


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 • Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw
 • Działanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 • Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
 • Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 • Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

 • Działanie 1.3 Wspieranie innowacji


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
 • System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych


W swoim dorobku posiadamy także liczne dokumentacje przygotowane dla indywidualnych projektów kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działania 1.3 i 5.1 oraz oś priorytetowa 6), do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.1.2) oraz do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (działanie 1.3).

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS