Model kompleksowej edukacji całożyciowej MOD

Model kompleksowej edukacji całożyciowej MOD

  • CO?

Model kompleksowej edukacji całożyciowej MOD to zestaw narzędzi dedykowany pracującym osobom dorosłym o niskich kwalifikacjach umożliwiający im podniesienie i uzupełnienie zarówno kwalifikacji zawodowych, jak i kompetencji miękkich, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb pracodawców. Model jednocześnie wspiera pracowników w samodzielnym uczeniu się, po to aby mogli wyrobić sobie nawyk pracy nad własnym rozwojem. 

W ramach MOD wskazanym pracownikom przedsiębiorstwa oferowane jest następujące wsparcie:

1.      -Ocena (audyt) potencjału pracownika

 

Moduł mający na celu ocenę potencjału pracownika niskokwalifikowanego, w tym określenie potrzeb szkoleniowych pracownika o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych oraz wskazanie szkoleń zawodowych mogących poprawić jego sytuację zawodową. Rezultatem przeprowadzonej oceny jest indywidualna ścieżka rozwoju w ramach MOD. Zakładany czas trwania modułu: 3 godziny.

2.       Szkolenia off-line kształcące kluczowe kompetencje miękkie

 

Moduł obejmujący cykl szkoleń tradycyjnych w zakresie kompetencji miękkich zidentyfikowanych jako kluczowe dla przedstawicieli grupy docelowej, tj.: komunikacja, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, IT i samodzielne uczenie się, zarządzanie zmianą. Zakładany czas realizacji szkolenia dla 1 kompetencji: 12 godzin.

3.       Szkolenia on-line do samodzielnego kształcenia kluczowych kompetencji miękkich

Moduł zawierający materiały e-learningowe służące do rozwijania kompetencji kluczowych, wspierających samodoskonalenie uczestnika. Opracowane materiały e-learningowe dotyczą każdego poziomu każdej z kluczowych kompetencji i zawierają trzy bloki służące samodoskonaleniu: materiały teoretyczne do samodzielnego studiowania, zestaw pytań z zakresu omawianego materiału służące utrwaleniu poznawanych treści oraz case study. Każda kompetencja opracowana jest na 3 różnych poziomach, odnoszących się do zakresu wiedzy danego uczestnika. Zakładany czas realizacji materiału dla 1 kompetencji: 16 godzin.

4.       Samodoskonalenie (portal IZK)

Narzędzie informatyczne pomocne m.in. w gromadzeniu danych na temat życia zawodowego uczestnika, obejmującego zdobywane kwalifikacje, doświadczenie itp., pomocne w przygotowaniu i generowaniu CV, służące także do monitorowania postępów w nauce i stanowiące źródło wiedzy. Dostępne pod adresem: https://www.modelksztalcenia.pl/

5.       Szkolenia zawodowe

W ramach MOD oferowane jest wsparcie związane z doborem szkolenia zawodowego dla pracownika uwzględniającego jego potencjał i preferencje oraz zapotrzebowanie pracodawcy na dany rodzaj kwalifikacji. 

Długookresowym celem wdrożenia MOD jest efektywne i systematyczne zwiększanie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

 

  • KTO?

MOD dedykowany jest pracującym osobom dorosłym o niskich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach kluczowych, które z uwagi na zmieniające się warunki rynku pracy i/lub potrzeby pracodawców chcą podnosić i rozwijać posiadane kwalifikacje. Konkretnie do grupy docelowej zaliczane są:

-        osoby, które porzuciły przedwcześnie naukę szkolną

-        osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

-        osoby z punktu 1 i 2, które pracują, ale nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu przez okres ostatnich 6 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu

-        osoby z wykształceniem maks. średnim

Możliwość skorzystania z MOD oferujemy osobom z ww. grupy delegowanym przez pracodawców, przy czym wsparcie udzielane jest w min. 10-osobowych grupach.

 

  • ILE?

Wsparcie w ramach MOD świadczone jest nieodpłatnie.

 

  • KIEDY?

Z Modelu skorzystać można w dowolnie wybranym czasie. Przedsiębiorstwa zainteresowane skierowaniem pracowników do skorzystania z usługi zapraszamy do wcześniejszego umówienia się w celu uzgodnienia zasad organizacyjnych współpracy.

 

  

 

Model został opracowany w ramach projektu pn. „Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS